Indigo Dyeing on royal blue cotton

Indigo Dyeing on royal blue cotton